Artikel 1: Partijen
Intertech is gebruiker van deze voorwaarden. De voorwaarden gelden voor rechtsbetrekkingen tussen Intertech en haar contractuele wederpartij, die hierna als “Afnemer” zal worden aangeduid.
Artikel 2: Toepasselijkheid / van de hand wijzen andere voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Intertech doet aan Afnemer, op al haar leveranties (zaken en werk) aan Afnemer en op alle met die Afnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden die de Afnemer hanteert en/of die zij in (later verzonden) inkoopvoorwaarden of anderszins tracht te bedingen wordt uitdrukkelijk door Intertech van de hand gewezen.
2.3 Indien de “aanvaarding” door Afnemer van een aanbieding die Intertech deed afwijkt van dat aanbod van Intertech komt alleen een overeenkomst conform die afwijkende bepalingen tot stand indien en nadat Intertech die afwijkende bepalingen schriftelijk ondubbelzinnig heeft geaccepteerd. Geschiedt zo’n schriftelijke acceptatie van de kant van Intertech niet, dan wordt de overeenkomst in geval van uitvoering geacht conform de offerte van Intertech te zijn gesloten.
Artikel 3: Overeenkomst – verhouding tot Algemene Voorwaarden
3.1 Bij overeenkomst zoals gesloten tussen Intertech en Afnemer is vastgelegd welke verplichtingen partijen hebben. De algemene voorwaarden geven daarop aanvulling of beperking. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
3.2 De overeenkomst wordt geacht, de juiste en complete afspraken tussen partijen correct weer te geven.
Artikel 4: Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen worden gedurende 30 dagen gestand gedaan.
4.2 De in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking, tenzij in de overeenkomst anders staat bepaald.
Artikel 5: Levering / klachtplicht reclame
5.1 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (ex works), tenzij in de overeenkomst anders staat bepaald.
5.2 Afnemer dient geleverde zaken direct na levering op deugdelijkheid te onderzoeken, ook indien ze pas later worden verwerkt.
5.3 Afnemer kan op een gebrek in het geleverde geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen per brief of e-mail bij Intertech heeft geklaagd.
5.4 Afnemer dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer te hebben ingediend, dit op straffe van verval van alle rechten t.a.v. de hoogte / onjuistheid van dat factuurbedrag.
Artikel 6: Betaling, opschorting, verrekening, incassokosten
6.1 Betaling dient te geschieden zonder opschorting. De regeling van BW 6:52 wordt uitgesloten.
6.2 Betaling dient te geschieden zonder verrekening. De regeling van BW 6:262 wordt uitgesloten.
6.3 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente van dat moment, naar tarief “wettelijke handelsrente samengesteld”. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
6.4 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 175,=. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
Over de eerste € 3.000,= 15%
Over het meerdere tot € 6.000,= 10%
Over het meerdere tot € 15.000,= 8%
Over het meerdere tot € 60.000,= 5%
Over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle zaken die door Intertech worden geleverd blijven haar eigendom totdat Afnemer aan zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere soortgelijke overeenkomst tussen Intertech en Afnemer heeft voldaan.
7.2 Tot het moment waarop de eigendom met inachtneming van de vorige bepaling is overgedragen aan de Afnemer, dient de Afnemer alles na te laten wat de uitoefening van het eigendomsrecht van Intertech belemmert of onmogelijk maakt.
7.3 Zolang Intertech van de geleverde zaken eigenaar is kan zij van Afnemer afgifte / teruggave van de geleverde zaken vorderen. Afnemer dient aan een dergelijk verzoek voetstoots te voldoen, bij gebreke waarvan Afnemer een boete van € 500,= per dag verbeurt vanaf het moment dat twee dagen zijn verlopen na ontvangst door Afnemer van het verzoek tot afgifte. De maximale aldus te verbeuren boete zal gelijk zijn aan het oorspronkelijke factuurbedrag exclusief BTW of € 5.000,= , indien dat laatste bedrag hoger is dan het factuurbedrag.
Artikel 8: Garantie
8.1 Intertech garandeert de goede werking van door haar geleverde nieuwe zaken voor een termijn van één jaar.
8.2 De garantieverplichting van Intertech is, naar keuze van Intertech, beperkt tot hetzij reparatie hetzij vervanging.
8.3 De werking van de Wettelijke conformiteitsregeling (BW 7:17) is uitgesloten van de garantie.
8.4 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– Normale slijtage;
– Onoordeelkundig gebruik;
– Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– Installatie, montage, wijziging of reparatie door Afnemer of door derden;
– Gebreken aan of ongeschiktheid van door Afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen.
8.5 Geen garantie wordt gegeven op goederen die als gebruikte goederen zijn geleverd.
Artikel 9: Expertise Afnemer
9.1 Tenzij bij overeenkomst anders is afgesproken, is de juiste verwerking / montage van geleverde zaken de verantwoordelijkheid van Afnemer.
9.2 Indien een instructie van de fabrikant van de geleverde zaak beschikbaar is dient Afnemer die instructie te volgen.
9.3 Adviezen die Intertech (desgevraagd) aan Afnemer geeft aangaande de montage, overrulen niet de instructie van de fabrikant tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 10: Uitsluiting aansprakelijkheid
10.1 De contractuele aansprakelijkheid van Intertech is beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen zoals genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden.
10.2 De aansprakelijkheid van Intertech zal bovendien te allen tijde, dus ook in geval die aansprakelijkheid wordt gegrond op onrechtmatige daad:
– beperkt zijn tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de gestelde aansprakelijkheid voortvloeit;
– beperkt zijn tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Intertech zal worden uitbetaald;
daarbij geldt dat het laagste van die twee bedragen bepalend is.
10.3 De aansprakelijkheid van Intertech is in alle gevallen tevens beperkt tot de directe schade. Niet-directe schade zoals gevolgschade is van aansprakelijkheid uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Tot de categorie indirecte schade worden ook gerekend de kosten van montage en demontage van door Intertech geleverde zaken.
10.4 De Afnemer vrijwaart Intertech voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, tenzij Intertech ten opzichte van de Afnemer aansprakelijk zou zijn.
Artikel 11: Overeenkomstige toepassing van levering werkzaamheden
Al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, waaronder maar niet beperkt tot artikel 10, is mutatis mutandis eveneens van toepassing op montage- of andere werkzaamheden die door Afnemer aan Intertech zijn opgedragen.
Artikel 12: Toepasselijke recht en bevoegde rechter
12.1 Het Nederlands recht is op de rechtsverhouding tussen Intertech en Afnemer van toepassing.
12.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Intertech is bevoegd, kennis te nemen van geschillen tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Intertech mag als gebruiker van de voorwaarden van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.